1000x250
 Login : Username : Password :
เข้าสู่การประมูล ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล เพิ่มเงินวางหลักประกัน ส่งเอกสารการลงทะเบียน
   
ชื่อผู้ใช้ (Username) :   * กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ และตัวเลขเท่านั้น
รหัสผ่าน (Password):   *
ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง:   *

ประเภท:  
บุคคลธรรมดา: นิติบุคคล ชาวต่างชาติ
     
ประเภทนิติบุคคล   *
ชื่อนิติบุคคล:   *
ทะเบียนการค้าเลขที่   *
     

คำนำหน้าชื่อ:  
นาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชื่อ:   *
นามสกุล:   *
ข้อมูลนิติบุคคล
เพศ:  
ชาย หญิง
วันเดือนปีเกิด:   *
หมายเลขบัตรประชาชน:   *
     
ที่อยู่:   *
ถนน  
หมู่  
ซอย  
ตำบล/แขวง   *
อำเภอ/เขต   *
จังหวัด:  
รหัสไปรษณีย์:  
อีเมล์:   หากไม่มี E-mail ให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องใส่ขีด (-)
โทรศัพท์มือถือ:   *
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน:  
แฟกซ์:  

คืนเงินหลักประกัน   คืนเป็นเงินสด คืนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
เลขที่บัญชีธนาคาร:   *
ชื่อบัญชี:   *
ธนาคาร:   *
สาขา:   *
ประเภท:  
ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
     

ผู้รับมอบอำนาจ
 
คำนำหน้าชื่อ:  
นาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชื่อ:  
นามสกุล:  
เพศ:  
ชาย หญิง
วันเกิดผู้รับมอบอำนาจ:  
หมายเลขบัตรประชาชน:  
 
ที่อยู่:  
ถนน:  
ตำบล/แขวง  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด:  
รหัสไปรษณีย์:  
อีเมล์:  
โทรศัพท์มือถือ:  

     
รหัสยืนยัน   5376
ยืนยันรหัส  
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง